Vadības Komanda

Edgars Groza

Edgars Groza

Mg. Sc. Ing, Nell vadības grupas priekšsēdētājs

 • AS Latvenergo Vēja parku attīstības vadītājs
 • Pasaules enerģētikas padomes Nākotnes enerģētikas līderi programmas FEL-100 dalībnieks
 • 6 zinātnisko publikāciju autors
Aļona Boloņina

Aļona Boloņina

Mg.sc.ing, NELL vadības grupas locekle

 • AS “Latvenergo” Vides pārvaldības daļas vadītāja
 • Eurelectric Vides aizsardzības darba grupas locekle
 • VGB Tehniskās komitejas “Vide” locekļa vietniece
 • Pasaules Enerģijas padomes Nākotnes Enerģētikas līderu programmas (FEL-100) absolvente (2017–2019.g.)
 • 4 zinātnisko publikāciju autore
Gunārs Valdmanis

Gunārs Valdmanis

Mg.sc.ing, NELL vadības grupas loceklis

 • Enerģijas tirgus departamenta direktors Klimata un enerģētikas ministrijā
 • Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes pētnieks
 • Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas padomes loceklis
 • 4 zinātnisko publikāciju autors
 • Vairāku grāmatu par ekonomikas, ārpolitikas un drošības jautājumiem līdzautors
Haralds Millers

Haralds Millers

MBA, Mg.Sc.Ing, Nell vadības grupas loceklis

 • AS Sadales tīkls Biznesa attīstības vadītājs 
 • 4 zinātnisko publikāciju autors

Programmas dalībnieki

Nikita Gorbatko

Nikita Gorbatko

AS "Latvenergo" Vecākais projektu vadītājs Baltijas elektrotransporta uzlādes funkcija, SIA Adventum Tech dibinātājs

Tehnoloģiju uzņēmējs un AS "Latvenergo" vecākais projektu vadītājs.
Adventum Tech dibinātājs un uzņēmuma vadītājs. Adventum Tech koncentrējas uz inovatīvu sensoru projektēšanu, ražošanu un ieviešanu būvniecības, rūpnieciskās ražošanas un alternatīvās enerģijas nozarē. Pēdējos 2 gadus esmu bijis iesaistīts nacionālā elektromobiļu uzlādes tīkla Elektrum Drive attīstībā.
Startup uzņēmēja pieredze - 6 gadi.
Tehniskā un komerciālā būvniecības pieredze - 12 gadi.
Pieredze enerģētikā - 2 gadi.

Santa Zāģere-Tihova

Santa Zāģere-Tihova

AS "Augstsprieguma tīkls" Projektu vadītāja Balansa plānošanas dienestā.

Pēdējos desmit gadus strādāju enerģētikas nozarē, izprotot kā darbojas elektroenerģijas tirgus, sadale un pārvade. Strādājot AS “Latvenergo” iemācījos kā sarežģītas lietas pasniegt saprotamā veidā gan klientiem, gan darbiniekiem, vadot apmācības par to, kā darbojas elektroenerģijas tirgus, kāda loma ir biržai, tirgotājam, ražotājam un sadalei. Tagad savas zināšanas attīstu  AS “Augstsprieguma tīkls”, kur pamatā nodarbojos ar elektroenerģijas tirgus attīstības un  integrācijas jautājumiem, piedaloties  attiecīgu Eiropas institūciju, tostarp ENTSO-E, visu Eiropas PSO, Baltijas reģionālo, AST un citu starptautisko projektu darba grupu darbā. Uzskatu, ka tikai mainot mūsu pieeju dabas kapitāla izmantošanai, mēs varēsim nodrošināt patiesi ilgtspējīgu nākotni un dzīvojamu dzīvi nākamajām paaudzēm.

Kristīne Eglīte

Kristīne Eglīte

AS "Latvenergo" vēja un saules attīstības projektu vadītāja

Latvijai un Eiropas Savienībai kopumā ir ļoti ambiciozi klimata mērķi, kur ļoti būtiska loma ir tieši elektrifikācijai, atjaunīgās enerģijas ražošanai un tās izmantošanai. Pārejai uz atjaunīgajiem energoresursiem ir jābūt straujai, taču pārdomātai, tai jābūt salāgotai ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas un Eiropas līmenī. Izšķiroša nozīme ražošanas jaudu kāpināšanā ir jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, uzkrājēju un ūdeņraža tehnoloģijai kā arī pārvades operatoru spējai izmantot un attīstīt tās infrastruktūru. NELL programma dod iespēju dažādu enerģētikas jomu speciālistiem izmantot šo kā platformu saziņai, kā arī, izstrādāt jaunus rīkus un risinājumus enerģētikas izaicinājumu risināšanā.    

Kārlis Baltputnis

Kārlis Baltputnis

RTU Enerģētikas institūta vadošais pētnieks

Kopš 2015. gada strādāju Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas institūtā, sākotnēji zinātniskā asistenta un pēcāk pētnieka amatā, bet pēc zinātņu doktora grāda iegūšanas – kā vadošais pētnieks. Mana zinātniskā darbība pēdējo septiņu gadu garumā bijusi cieši saistīta ar enerģētikas nozares attīstību.
Manu pētījumu galvenie virzieni ir enerģijas akumulācija, pieprasījuma reakcija un elastība, elektroenerģijas izstrādes optimizācija, energosistēmas balansēšana un tās attīstības modelēšana. Tomēr pēdējos gados priekšplānā ir izvirzījušies ar elektroenerģijas tirgus problemātiku saistīti jautājumi – jaunu lomu (piemēram, agregatoru) iekļaušana tirgus modelī, jaunu energosistēmas palīgpakalpojumu tirgu attīstība (piemēram, pārslodzes vadībai un balansēšanai), kā arī dažādu faktoru ietekmes uz tirgus cenu novērtēšana.

Zanda Jansone

Zanda Jansone

Valdes locekle, Inspicēšanas daļas vadītāja SIA "LBRA"

No 2014. līdz 2019. gadam strādāju vides konsultāciju jomā, realizējot dažādus enerģētikas projektus, bet no 2018. gada vadu energoefektivitātes un inspicēšanas uzņēmumu SIA "LBRA". Augstākā izglītība vides inženierzinātnē iegūta Rīgas Tehniskajā universitātē un Viļņas Gedimina Tehniskajā universitātē. Ikdienas darba pienākumos veicam uzņēmumu energoauditus dažāda veida ražošanas uzņēmumiem, tai skaitā, inspicēšanu koģenerācijas stacijām un citām enerģijas ražošanas būvēm, detalizēti apskatot enerģijas lietošanu un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. Manos ieskatos, enerģijas patēriņa efektīva izmantošana un enerģijas ražošana, viennozīmīgi attiecināma arī uz uzņēmumu energoefektivitātes uzlabošanu, nodrošinot zaļā kursa ievērošanu.

Karīna Viskuba

Karīna Viskuba

AS “Latvenergo” Enerģijas vairumtirdzniecības funkcijas tirdzniecības analītiķe

Esmu ieguvusi augstāko izglītību finanšu jomā un iegūtās zināšanas lietoju, strādājot par tirdzniecības analītiķi enerģētikas nozarē. Savā darba ikdienā analizēju energoproduktu tirgus tendences un to ietekmējošos faktorus, lai sekmētu portfeļu vadību, kā arī veicu dažādu tirgus apstākļu izvērtēšanu pēc tirdzniecības portfeļu pozīcijām. Lepojos, ka strādāju spēcīgāko nozares speciālistu komandā. Dzīves moto: gribi sasniegt mērķi – ņem un dari.

Edgars Smiltāns

Edgars Smiltāns

AS “Conexus Baltic Grid” Korporatīvās stratēģijas daļas projektu vadītājs

Eiropas Savienības tuvākajām desmitgadēm izvirzītie klimata mērķi ir ļoti ambiciozi un būtiski mainīs enerģētikas industriju visā Eiropā. Man kā jaunam enerģētikas profesionālim ir ļoti svarīgi, kāda enerģētikas industrija izskatīsies nākotnē. Tai noteikti jābūt ilgtspējīgai, drošai un dabai draudzīgai, bet arī pieejamai sabiedrībai par konkurētspējīgu cenu. Manuprāt, nodrošināt enerģijas cenas pieejamību būs vislielākais izaicinājums. Visbūtiskākās pārmaiņas sagaida tieši fosilās enerģijas nozares, tāpēc man, pārstāvot vienu no tām, jau šodien ir jāpalīdz AS “Conexus Baltic Grid” gatavoties zaļo gāzu ievadei un transportēšanai metāna infrastruktūrā.

Fēlikss Zajecs

Fēlikss Zajecs

AS "Latvenergo" Vecākais projektu vadītājs Baltijas elektrotransporta uzlādes funkcija

Eiropa piedzīvo strauju nozaru transformāciju, un enerģētika ir galvenais virziens, kurā tiecas uz ilgtspējīgu un efektīvu nākotni. Šajā kontekstā elektromobilitāte un enerģētikas digitalizācija kļūst par būtiskām jomām, kurās tiek veikti aktīvi pētījumi un inovācijas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu enerģētikas sistēmu attīstību un resursu efektīvu izmantošanu. Esmu pieredzējis projektu vadītājs un sertificēts elektroietaišu izbūves darbu vadītājs ar ilggadēju pieredzi elektroapgādes būvniecības nozarē. Nepārtraukti attīstu savas prasmes un gūstu jaunas zināšanas, lai spētu aktīvi darboties inovācijās un virzīt ieceres uz realizāciju.

Romāns Oļekšijs

Romāns Oļekšijs

AS “Latvenergo” Vēja un saules parku attīstības funkcijas Projektu vadītājs, pētnieka asistents RTU

Kopš 2014. gada strādāju termoelektrostacijās elektrotehniskajā jomā. Pārstāvu AS “Latvenergo” starptautisko organizāciju Eurelectric un VGB darba grupās. Regulāri piedalos LEK pārskatīšanas darba grupās. 2021. gadā par vienu no saviem pētījumiem ieguvu VGB Inovāciju balvu. Uzskatu, ka tuvākā desmitgade būs izaicinājumu laiks, tehnoloģijas un izmantotās metodes mainīsies un attīstīsies, nemainīga paliks tikai elektrība, kas nodrošinās visātrāko enerģijas transportēšanu.

Raimonda Kursīte

Raimonda Kursīte

Schneider Electric The Netherlands BV, produktu kategorijas vadītāja Eiropā

Jau ilgstoši strādāju un arī izglītību esmu ieguvusi enerģētikas nozarē, ticot, ka tas ir gan sabiedrības labklājības, gan tehnoloģiju attīstības pamats. Lielāko daļu savas profesionālās dzīves esmu Schneider Electric sastāvā. Pašlaik dzīvoju Lielbritānijā, kur uzņēmumam ir liela slēgiekārtu rūpnīca, esmu šo produktu attīstības vadītāja un atbildu par mārketingu un stratēģiju. Strādāju arī ar mūsu sistēmu un programmatūras piedāvājumu (ADMS, Asset management, Microgrid management u. c.). Aizrautīgi sekoju inovācijām enerģētikas nozarē un perspektīvām, ko tās paver gan ilgtspējības, gan digitalizācijas jomā, un ar laiku ceru sniegt arī savu pienesumu nozares izaugsmei Latvijā.

Otto Krickis

Otto Krickis

AS “Latvenergo” TEC tehniskās daļas vecākais tehniskais eksperts

Jau vairāk nekā 10 gadus strādāju enerģētikas nozarē. Bakalaura profesionālo studiju programmu Rīgas Tehniskajā universitātē apguvu par vienu gadu ātrāk, nekā to paredz oficiālā programma, maģistra studijas pabeidzu ar izcilību, kā arī 2019. gadā ieguvu inženierzinātņu doktora grādu enerģētikas nozarē. Pildot savus profesionālos pienākumus AS “Latvenergo”, vienmēr izmantoju inovatīvu domāšanu darba procesu uzlabošanai un kvalitatīvu rezultātu sasniegšanai. Ikdienas profesionālais darbs galvenokārt ir saistīts ar TEC-1 un TEC-2 pamatiekārtu tehniskā stāvokļa kontroli, iekārtu izbūves, atjaunošanas vai pārbūves būvprojektu tehnoloģisko ekspertīzi, jaunu inovatīvo tehnisko risinājumu integrāciju ražošanas procesu pilnveidei un turpmākai attīstībai, kā arī VGB tehniskās asociācijas darba grupas ietvaros sekmēju AS “Latvenergo” starptautisko sadarbību ar vadošām Eiropas enerģētikas nozares kompānijām.

Mārtiņš Rauziņš

Mārtiņš Rauziņš

AS "Sadales tīkls" korporatīvo klientu attiecību vadītājs

Enerģētika ir un turpinās būt aktualitāte, neatņemama ikdienas sastāvdaļa un jaunus apvāršņus paveroša nozare. Personīgi man, nemitīgi mainīgā situācija elektroenerģijas tirgū, kalpo par motivāciju attīstīties, apgūt jaunas zināšanas un iet laikam līdzi. Savukārt, līderības izpausme enerģētikas nozarē ir svarīgs aspekts izaugsmei, procesu uzlabošanai un indivīda spēju un zināšanu pienesumam kopējam sabiedrības labumam. 

Iepriekš minētie aspekti būtiski ietekmējuši manu karjeras ceļa izvēli, uzsākot to tieši enerģētikas nozarē. Sākot ar elektromontiera amatu, turpinot darbu pie elastības pakalpojumu izpētes, šobrīd nodarbojos ar korporatīvo klientu attiecību veidošanu un uzturēšanu. Kā enerģētikas ilgtermiņa mērķi redzu arvien zaļāku un lielāku ilgtspējas pēdu, ko iespējams īstenot, ar enerģētikas līderu iesaisti, radošumu un apņēmību.

Kristiāna Strenga

Kristiāna Strenga

SIA “ZAB Rodl & Partner” vecākā juriste, zvērināta advokāta palīgs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante

Savā profesionālajā darbībā, kas saistīta ar juridiskā atbalsta sniegšanu enerģētikas nozarē strādājošiem uzņēmumiem un nozari regulējošo normatīvo aktu izstrādi, esmu secinājusi, ka Latvijā, salīdzinoši ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, nepietiekama nozīme tiek piešķirta galalietotāja izpratnei par enerģētikas tirgu darbību. Vērtējot Eiropas Savienības īstenoto enerģētikas politiku, ir skaidrs, ka būtiska loma klimatneitralitātes sasniegšanai, ir tieši sociālajai inovācijai. Tāpēc, manuprāt, galalietotāja aktīva iesaiste enerģētikas tirgu darbībā ir viens no elementiem sociālās inovācijas enerģētikā īstenošanā. Nodrošinot sabiedrības iesaisti, informētību un tiešu saskarsmi ar enerģētikas politikas veidotājiem, viennozīmīgi var panākt efektīvāku un ātrāku normatīvajos aktos iestrādāto enerģētikas politikas mērķu sasniegšanu. Sociālās inovācijas enerģētikā attīstīšana ir viens no mērķiem, kuru vēlos realizēt gan sava promocijas darba izpētes procesā, kurā apskatu solidaritātes principa piemērošanu enerģētikas nozarē, gan darbojoties NELL programmā

Liene Dreimane

Liene Dreimane

Klimata un enerģētikas ministrija

Kompleksā pasaulē vajadzīgi kompleksi risinājumi, līdz ar ko starpdisciplinaritāte ir mana vērtība. Akadēmiskā izglītība tiesību, pedagoģijas un vēstures zinātnēs, profesionālā pieredze tieslietu, iekšlietu un izglītības jomas ministrijās, padotības iestādēs, starptautisko projektu vadībā, pedagoģijā un profesionālajā pilnveidē. 

Enerģētika ir ārkārtīgi būtiska, jo cieši saistīta ar citām fundamentālām nozarēm, sevišķi ar klimatu un vidi. Mana lielākā prioritāte, šobrīd strādājot nozares  ministrijā, ir Baltijas jūras aizsardzība, un tās reģiona valstu harmonizācija, enerģētikas un labklājības attīstība. Šīs tēmas burtiski ikdienu kļūst par karstāku aktualitāti, iezīmējot izaicinājumus, liekot meklēt inovācijas un kopīgus risinājumus. Tiesību izpratne attīstas, un vides aizsardzība šobrīd ir tikpat nozīmīga pamatbrīvība kā jebkura cita, sevišķi globālās klimata krīzes kontekstā. Un tieši stratēģiska sadarbība ir veids, ka virzīties uz kopīgajiem mērķiem veselīgākai planētai un cilvēkam.

Artūrs Brēķis

Artūrs Brēķis

Latvijas Universitāte Ph.D., vadošais pētnieks tehniskajā fizikā, elektrotehnikā un kodolreaktoru tehnoloģijās

LU Fizikas Institūta vadošais pētnieks. Papildus teju 10 gadus ilgajam zinātniskajam darbam Latvijas Universitātē, kopš 2020. gada arī RTU lektors. Elektrotehnikas studentiem pasniedzu elektrodinamiku. 2023. gadā ieguvu doktora grādu par fundamentāli jauna darbības principa elektriskā ģeneratora izstrādi pielietojumiem ekstremāli tālās un ilgās kosmiskās misijās. Vairāku desmitu ar kosmosa tehnoloģijām un kodolreaktoru tehniku saistītu zinātnisko publikāciju autors. Manas pētnieciskās un profesionālās intereses ir saistītas ar šauru un specifisku zinātnes virzienu - magnetohidrodinamiku un tās pielietojumiem enerģētikā. Esmu vienmēr atvērts jaunām idejām un izaicinājumiem.

Kristiāna Paula Dzene

Kristiāna Paula Dzene

Klimata un enerģētikas ministrija Vecākais eksperts energoefektivitātes jomā

Kā jaunajai enerģētikas līderei piemīt kompetence, kas balstīta pasaules labākajās pieredzēs un kvalitatīvā zinātnē, ar motivāciju attīstīt ilgtspējīgus risinājumus Latvijas enerģētikā. Vairākus gadus esmu strādājusi Vācijā kā sertificēta pasīvo māju konsultante, nodrošinot ēku sertifikācijas, konsultācijas, palīdzību sagatavot dokumentāciju ēku sertifikācijas procesam un energoefektivitātes analīzei. Portugālē iegūta pieredze ilgtspējīgas būvniecības principos un būvmateriālos, izstrādājot ilgtspējības un energoefektivitātes pasākumus.

Pārliecinošas prasmes energoefektivitātes un enerģijas samazināšanas risinājumos, enerģijas pieprasījuma aprēķinos un enerģijas datu analīzē palīdzēs sasniegt mērķi –strādājot Klimata un enerģētikas ministrijā apvienot Eiropas labākās prakses un ieviest ilgtspējīgas un efektīvas saimniekošanas risinājumus Latvijā.

Kārlis Brālītis

Kārlis Brālītis

AS "Rīgas siltums" Iekšējais auditors

Izaugsme ir nebeidzams ceļojums - šo frāzi noteikti varu attiecināt uz sevi, jo mani raksturo nepārtraukta zinātkāre un attīstība.

Iegūtā augstākā izglītība ir saistīta ar enerģētiku, elektrotehniku, automatizāciju, siltumenerģētiku un finansēm, ko šobrīd veiksmīgi izmantoju savā ikdienā un darba vidē.

Enerģētikas un ar to saistītās industrijās esmu aktīvi strādājis praktiski visu savu apzināto un profesionālo karjeru - siltumenerģētikas ražošanas un pārvades un siltumenerģijas sistēmu apkalpes industrijā 6 gadus, kā arī būvniecības nozarē 2.5 gadus.

Siltumenerģētikas prasmes papildina juridiskās zināšanas par nozari un zināšanas par ES līdzfinansētiem projektiem un līdzfinansējuma apguvi.

Vienmēr esmu bijis "universālais kareivis" un radis risinājumus bezizejas situācijās!

Iepriekšējo sezonu dalībnieki

Anrijs Tukulis

Anrijs Tukulis

NELL dalībnieks 2021/2022

Mana līdzšinējā pieredze enerģētikas nozarē saistās vairāk nekā ar piecu gadu darbu AS “Latvenergo”. Ikdienā strādāju “Elektrum” Energoefektivitātes centrā, kur vadu projektus par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, kā arī izglītoju uzņēmumu pārstāvjus par pieejamajiem ilgtspējīgajiem risinājumiem. Pārstāvu Latviju Eurelectric Energoefektivitātes un elektrifikācijas darba grupā. Maģistra grādu esmu ieguvis vides inženierzinātnē Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) un Viļņas Ģedimina tehniskajā universitātē. Šobrīd zināšanas papildinu doktorantūras studijās. Esmu atvērts izaicinājumiem un labprāt strādāju, lai veidotu enerģētikas nozari ilgtspējīgu un mūsdienu vajadzībām atbilstošu.

Edvarts Daniels Emersons

Edvarts Daniels Emersons

NELL dalībnieks 2021/2023

Mēs visi jau esam sapratuši, ka zaļais kurss noteiks to, kā dzīvosim turpmāk, lai sasniegtu tik ļoti nepieciešamo klimata neitralitāti. Manuprāt, daudzi gan vēl neapzinās, ka šī ir lieliska iespēja, lai attīstītu jaunas idejas, produktus un servisus, kuru izmantošana tiešā veidā palīdzēs mums katram pielikt soli tuvāk labākai nākotnei. Pabeidzis studijas RTU Rīgas Biznesa skolā un RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā, esmu sapratis, ka pastāv vēl tik daudz neizmēģinātu biznesa modeļu un tehnoloģiju, kas palielinātu gan mūsu iekšzemes kopproduktu, gan rādītu piemēru pārējiem Eiropas biedriem, kā inovācijas un uzdrīkstēšanās iet roku rokā ar mūsu mērķiem.

Egons Rozenfelds

Egons Rozenfelds

NELL dalībnieks 2021/2023

Savas pamatzināšanas enerģētikas nozarē esmu guvis, absolvējot Gubkina Krievijas Valsts naftas un gāzes universitāti, un turpinu tās izmantot uzņēmuma AS “Conexus Baltic Grid” investīciju projektu īstenošanā. Mana darba ikdiena ir cieši saistīta ar fosilās enerģijas nozares attīstību, un esmu pārliecināts, ka arī šī veida enerģija var būt dabai draudzīga. Ņemot vērā Eiropas Savienības zaļo kursu, enerģētikas nozarei ir jāattīstās un jāatbilst nākotnes standartiem. Enerģijai jābūt ne tikai dabai draudzīgai, bet arī ilgtspējīgai, drošai un pieejamai ikvienam. Kopā ar NELL programmas dalībniekiem strādāsim pie tā, lai atrisinātu nākotnes enerģētikas izaicinājumus.

Inese Karpoviča

Inese Karpoviča

NELL dalībnieks 2021/2022

Enerģētika mani ir aizrāvusi ar savu dinamisko, izaicinājumiem bagāto un strauji mainīgo vidi, kas pieprasa pastāvīgu kompetences paaugstināšanu, kā arī domāt vienu soli uz priekšu. Studējot maģistrantūrā politikas zinātni un īpaši pievēršoties enerģētikas politikai, atklāju, cik spēcīgs un vienlaikus politiski jutīgs instruments spēj būt enerģētika reģionālā un globālā spēka līdzsvaram. Enerģētika savā ziņā var tikt uzskatīta par būtisku sastāvdaļu plašākas reģionālās sadarbības veicināšanā, radot ekonomiskās iespējas labklājībai un izaugsmei. Lai gan mans darbs galvenokārt ir saistīts ar dabasgāzes tirgus un infrastruktūras jautājumiem, daļu no nostrādātā laika minētajā pozīcijā esmu veltījusi elektroenerģijas tirgus un infrastruktūras jautājumiem. Pieredze šajās abās nozarēs ļauj daudz plašāk paraudzīties un izprast to savstarpējo korelāciju un nozīmīgumu energoapgādes drošībā un enerģētikas infrastruktūras integrācijā.

Kārlis Gičevskis

Kārlis Gičevskis

NELL dalībnieks 2021/2022

Enerģētikai ir dažādas šķautnes: elektrotīklu attīstība, gāzes apgāde, atjaunīgie energoresursi, ēku siltināšana, elektromobilitāte, ūdeņradis, patēriņa elastība un daudzas citas. Turklāt globālās pandēmijas laikā mūs visus ir skārusi arī globāla energoproduktu piedāvājuma krīze. Enerģētikā saskatu daudzus izaicinājumus un vienlaikus arī to, ka pāreja uz tīrāku un dabai draudzīgāku enerģētiku ir būtiska ne tikai pasaules vai Eiropas, bet arī Latvijas nākotnes biznesa un dzīves kvalitātes sastāvdaļa.

Ksenija Anžinovska

Ksenija Anžinovska

NELL dalībnieks 2021/2022

Strādājot uz tirdzniecības kuģiem, kas ir iesaistīti starptautiskajā kuģošanā, par kuģa elektroinženieri, es sapratu, ka arī okeāns – milzīgs un stiprs – prasa saudzību. Jebkurš cilvēks spēj parūpēties par dabas doto, apzināti izvēloties un efektīvi izmantojot enerģijas avotus. Turpinot profesionālās gaitas “Latvijas jūras administrācijā”, piedalos gan topošo, gan aktīvo jūrnieku izglītošanas veicināšanā, tostarp tādos jautājumos kā tradicionālo un alternatīvo enerģijas avotu lietošana jūrniecībā, kuģu energoefektivitātes pārvaldība un jūras vides aizsardzība.

Poļina Grebeša

Poļina Grebeša

NELL dalībnieks 2021/2022

Man patīk nodarboties ar praktiskām un precīzām lietām. Mērķa sasniegšana ir viens no manas dzīves dzinējspēkiem. Izglītība un darbs ir saistīti ar siltumenerģētiku un vides zinātni. Ikdienā pētu efektivitātes un elastīguma uzlabošanas risinājumus termoelektrocentrālēs, izstrādājot metodoloģijas un matemātiskus modeļus, piemēram, siltumakumulācijas sistēmas izveidošana, dūmgāzes ekonomaizera un siltumsūkņa uzstādīšana termoelektrocentrālēs, ūdeņraža pilotprojekts.

Rūdolfs Spridzāns

Rūdolfs Spridzāns

NELL dalībnieks 2022/2023

Pēdējo divu gadu laikā enerģētikas nozare Latvijā piedzīvo būtiskas pārmaiņas, tā ir kļuvusi par ļoti dinamisku nozari- 2022. gadā notika strauja mikroģenerācijas attīstība un līdz ar augstām enerģijas cenām pieaug sabiedrības izpratne par energoefektivitātes pasākumu nepieciešamību ikvienā nozarē un katra dzīvē. 

Ikdienā nodarbojos ar elektrotīkla investīciju un pieslēgumu plānošanas koordinēšanu, un esmu drošs, ka turpmākajos gados enerģētikas sektors turpinās pieredzēt lielas izmaiņas- izkliedētās enerģijas pieaugums, elektromobilitātes attīstība, energoefektivitātes pieaugums un izpratne par to. Nākotnē šādos plašas elektrifikācijas apstākļos, daudz augstāku nozīmi iegūs sistēmas operatoru spēja maksimāli izmantot jau esošo infrastruktūru pieslēgumu realizācijai, vienlaikus nodrošinot augstu elektroapgādes drošumu.

Tomass Liepnieks

Tomass Liepnieks

NELL dalībnieks 2021/2022

Latvijas enerģētikas sektors ir lielu pārmaiņu priekšā, un tas ir ne vien izaicinājums, bet arī liela iespēja dzīvot vēl atbildīgāk pret vidi, kā arī potenciāli radīt pievienoto vērtību tautsaimniecībai. Pakāpeniska nozares digitalizācija un automatizācija radīs iespēju veicināt Latvijas elektroenerģijas tirgus darbības efektivitāti, kā arī veidos vidi jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai nākotnē, kur to galvenais lietotājs būs cilvēks. Esmu jauns energoapgādes nozares profesionālis, kura pamatnodarbošanās saistīta ar nozares digitālo risinājumu attīstīšanu un ieviešanu. Šobrīd ikdiena lielā mērā ir saistīta ar Nacionālās elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas ieviešanas projektu. Vienlaikus atrodu enerģiju, lai pārstāvētu uzņēmumu “Apvārsnis 2020” projektā OneNet, kā arī piedalītos citās ar nozares digitalizāciju saistītās aktivitātēs.

Kā kļūt par biedru?

Ja esi vecumā no 19 līdz 32 gadiem, tev ir vismaz 3 gadu darba vai studiju pieredze ar enerģētiku saistītā jomā un vari apliecināt savu vēlmi darboties enerģētikas jomā, savu CV un motivācijas vēstuli sūti uz info@nell.lv.

* Dalībnieku uzņemšana notiek vienreiz gadā, rudenī.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu jums vislabāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Nospiežot “Piekrītu” vai turpinot pārlūka sesiju, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.